กิจกรรมปันรักเพื่อน้องครั้งที่1
by HOSANNA AIR

พระวจนะของพระองค์เป็นโคม สำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ สดุดี 119:105

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี่

hmouyoen@gmail.com
line id : pichais1


โครการ
ปันรักเพื่อน้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อปันความรักให้กับน้องๆชนเผ่าที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนเพื่อแจกจ่ายให้น้องๆตามความจำเป็น
เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด สี
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเพื่อให้น้องๆใช้เล่นด้วยกันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
ร่างกายแข็งแรงให้กับน้องๆ ทั้งเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี เช่น
ฟุตบอล วอลเล่บอล แบตมินตัน ตะกร้อ
มอบยารักษาโรคให้กับโรงเรียนไว้ใช้เพื่อบบรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้กับเด็กๆ
และชุมชนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาล
มอบขนมและของขวัญให้น้องๆเพื่อสร้างความสุขและการมีปติสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้คนภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียน เละเป้บวะคี วะเมคี ทุ่งนาสูง หมู่10 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
มีนักเรียน 61 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และ การเดินทางยากลำบาก

กิจกรรมที่ได้ทำ
1.ด้านกีฬา ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ไม้แบต ให้กับโรงเรียน เพื่อนน้องๆจะได้ใช้งาน
 
   
 


2.ด้านสุขภาพ ส่งมอบเงินจำนวน 3,000 ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ซ่อมห้องน้ำจำนวน 5 ห้องที่กำลังชำรุด ทรุดโทรม
 
 
 
 

3.นันทนาการ เล่นเกมส์ สร้างปติสัมพันธ์กับน้องๆ และ มอบขนม ของขวัญให้กับนักเรียน
 
 
 
 
 
 

4.ความสัมพันธ์กับชุมชน มอบผ้าห่มจำนวน 23 ผืน ให้ชาวบ้าน เพื่อใช้บรรเทาความหนาว โดยที่ตัวแทนชาวบ้านเป็นผู้เลือก
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ความสัมพันธ์กับชุมชน เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอน ที่ใช้แล้วสภาพดี ให้กับชาวบ้าน (โดยที่ชาวบ้านเลือกเอาไม่เหลือเลยสักชิ้น )
 
 
 

6.ความสัมพันธ์กับชุมชน เยียมเยียน ชมวิถีความเป็นอยู่ ดูไร่ข้าวโพด ช่วยหักข้าวโพด
 
 
 

สิ่งที่คาดหวังจะได้รับ
-ได้เห็นเด็กๆและชุมชนมีความสุข

สิ่งที่ต้องการ
1.งบประมาณเพื่อการซื้ออุปกรณ์กีฬา ยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียน ขนม และ ของขวัญ และ การเดินทาง
2.การสนับสนุน เสื้อผ้า อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด

ผู้ให้การสนับสุน
#ขอขอบคุณทีมงาน   มังกรแปดทิศ ที่ได้ร่วมสมทบ หมอน ผ้าห่ม เสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า กระเป๋า น้ำ หนังสือ #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณพัด   รอดสมบูรณ์ ที่ได้ร่วมสมทบ ผ้าห่ม 20 ผืน เสื้อผ้า และ สมทบทุน 1500 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณจินดา   เห็มพรม ที่ได้ร่วมสมทบทุน 100 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณสมัชญา   ฝ้ายไทย ที่ได้ร่วมสมทบ เครื่องเขียน/อุปกรณ์การเรียน #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณปภาวดี   อาจหาญ ที่ได้ร่วมสมทบ สมุด หนังสือนิทานและสมทบทุน 80 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณนิภาภรณ์   เสือคุ่ย ที่ได้ร่วมสมทบ เครื่องเขียน/อุปกรณ์การเรียน #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณสุรพงษ์   โพชน์ประดิษฐ ที่ได้ร่วมสมทบ ลูกบอลใหม่ 2 ลูก กระเป๋า เสื้อผ้า #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณทัศนีย์   พัฒนสุวรรณ์ ที่ได้ร่วมสมทบ เครื่องเขียน/อุปกรณ์การเรียน #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณพงทวี   พรทวีกันทา ที่ได้ร่วมสมทบ ดินสอสี สีเมจิก #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณสุนทร   นันต้ะเสน ที่ได้ร่วมสมทบ เครื่องเขียน/อุปกรณ์การเรียน #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณชินกร   นามวิชา ที่ได้ร่วมสมทบมาม่าอินโดนีเซีย 1 ห่อ สมทบทุน 30 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณพิชัย   แสงณรงค์ ที่ได้ร่วมเป็นผู้ประสานงานโครงการและสมทบทุน 30 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณประสาร   คงสมบูรณ์ ที่ได้ร่วมสมทบทุน 20 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณกัลยาณี   อินทร์ทนง ที่ได้ร่วมสมทบทุน 100 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณสำลี   สุวันทา ที่ได้ร่วมสมทบทุน 40 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณรัตน์   ปัญญาทอง ที่ได้ร่วมสมทบทุน 300 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณกานติมา   อยู่เจริญ ที่ได้ร่วมสมทบขนมประมาณ 400 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณสันสะนี   จันทะรังษี ที่ได้ร่วมสมทบขนม 300 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณพัชรี   ประชุมฉลาด ที่ได้ร่วมสมทบขนม 300 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณมนัสนันท์   สุขมล ที่ได้ร่วมสมทบ ขนมและนมแลคตาซอยประมาณ 550 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณพลอย   INSPECTOR ที่ได้ร่วมสมทบ หนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณขวัญเรือน   ทองคำ ที่ได้ร่วมสมทบ ออมสิน กล่องดินสอ #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณพิชญา   เนื่องจันทร์พัฒน์ ที่ได้ร่วมสมทบ เครื่องเขียน CD พัฒนาการเด็ก #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณบุญชัย   คงฉลวยคีรี ที่ได้ร่วมสมทบมาม่าประมาณ 60 ซอง สมทบทุน 200 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณพรนิภา   ประกอบผล ที่ได้ร่วมเสื้อผ้าเด็ก - สมุด #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณสุชานันท์   เนือง ณ สุวรรณ ที่ได้ร่วมสมทบทุน 100 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณอุบล   คำควร และกลุ่มเพื่อน Sale ที่ได้ร่วมสมทบทุน 200 บาทและสมทบขนมคุกกี้ให้น้องๆ #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณวรรณวีร์   ธุระสิทธิ์ ที่ได้ร่วมสมทบทุน 100 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณอัญชลี   เทียนศรี และกลุ่มเพื่อน M/C , P/D ที่ได้ร่วมเรี่ยรายให้เป็นเงินจำนวน 1388 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณเสาวนิชย์   จันทคำ และกลุ่มเพื่อน FAB6 ที่ได้ร่วมเรี่ยรายให้เป็นเงินจำนวน 422 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณพิศาล   เค็นแฟง ที่ได้ร่วมสมทบทุน 500 บาท สำหรับซื้อข้าวสาร #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณไพจิตร   แสงณรงค์ และกลุ่มเพื่อน FAB3 ที่ได้ร่วมเรี่ยรายให้เป็นเงินจำนวน 2500 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณอิทธิพล   พรมบุญศรี ที่ได้ร่วมสมทบเสื้อผ้า #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณสุนิศา   กล่อมแก้ว ที่ได้ร่วมสมทบ เครื่องเขียน/อุปกรณ์การเรียน #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณนฤมล   เพ็ชรร่วงมีค่า ที่ได้ร่วมสมทบ เครื่องเขียน/อุปกรณ์การเรียน #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณสุชาติ   เนื่องมัจฉา ที่ได้ร่วมสมทบทุน 100 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณจินตนา   บุญทัน ที่ได้ร่วมสมทบทุน 50 บาท #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณคริสตจักรเฟรนด์ชิพ   นวนคร ที่ได้ร่วมสมทบของขวัญเพื่อน้อง #ปันรักให้น้อง
#ขอขอบคุณ คุณอัญชนา   ศรีม่วง ที่ได้ร่วมสมทบ เครื่องเขียน/อุปกรณ์การเรียน #ปันรักให้น้อง


PLAN DATE
2-3 มกราคม 2017

ACTUAL DATE
29-30-31/12/2016 , 03/01/2017
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

HOSANNA AIR SERVICE จำหน่าย สมานแอร์

HOSANNA AIR SERVICE จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน

HOSANNA AIR SERVICE จัดกิจกรรมปันรักเพื่อน้องคร้งที่1